English සිංහල
இப்போது விசாரிக்கவும்

வட்டி வீதங்கள்

காலம்மாதாந்த
வருடாந்தம்முதிர்வு
மாதங்கள்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்
18.33%8.66%--8.33%8.66%
38.49%8.83%--8.83%9.13%
68.95%9.33%--9.33%9.55%
1210.55%11.08%11.08%11.08%11.08%11.08%
1310.55%11.08%--11.08%11.03%
1810.55%11.08%--11.08%10.79%
2411.23%11.83%11.83%11.83%11.83%11.20%
3611.68%12.33%12.33%12.33%12.33%11.06%
4811.68%12.33%12.33%12.33%12.33%10.54%
6012.13%12.83%12.83%12.83%12.83%10.42%
காலம்பணமதிப்புமுதிர்வு மதிப்பு
3 ஆண்டு
Rs. 7,400/-
Rs. 10,000/-
Rs. 74,000/-
Rs. 100,000/-
Rs. 740,000/-
Rs. 1,000,000/-
4 ஆண்டு
Rs. 6,800/-
Rs. 10,000/-
Rs. 68,000/-
Rs. 100,000/-
Rs. 680,000/-
Rs. 1,000,000/-
5 ஆண்டு
Rs. 6,300/-
Rs. 10,000/-
Rs. 63,000/-
Rs. 100,000/-
Rs. 630,000/-
Rs. 1,000,000/-
காலம்மாதாந்தம்வருடாந்தம்முதிர்வு
மாதங்கள்இலகுAERஇலகுAERஇலகுAER
1211.50%12.13%--12.00%12.00%
காலம் (மாதங்கள்)USDGBPAUDEUR
முதிர்வு
முதிர்வு
முதிர்வு
முதிர்வு
Rate
AER
Rate
AER
Rate
AER
Rate
AER
1
2.50%
2.53%
2.50%
2.53%
3.05%
3.30%
2.75%
2.78%
3
3.00%
3.03%
2.65%
3.03%
3.25%
3.55%
2.80%
2.83%
6
3.25%
3.28%
3.00%
3.28%
3.50%
3.79%
3.00%
3.02%
12
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.75%
4.00%
3.50%
3.50%
காலம்மாதாந்த
வருடாந்தம்முதிர்வு
மாதங்கள்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்சாதாரணம்
வருடாந்த சம வீதம்
18.33%8.66%--8.33%8.66%
38.49%8.83%--8.83%9.13%
68.95%9.33%--9.33%9.55%
1211.01%11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%
1311.01%11.58%--11.58%11.53%
1811.01%11.58%--11.58%11.27%
2411.68%12.33%12.33%12.33%12.33%11.65%
3612.13%12.83%12.83%12.83%12.83%11.47%
4812.13%12.83%12.83%12.83%12.83%10.91%
6012.58%13.33%13.33%13.33%13.33%10.75%
தயாரிப்புவகைபுதிய விகிதம்
பொது சேமிப்புக் கணக்குகள்பொது சேமிப்புக் கணக்குகள்
5.00%
நுண் சேமிப்புக் கணக்குகள்
7.00%
சிறுவர்களுக்கான சேமிப்புக் கணக்குகள்சிறுவர்களுக்கான
7.00%
முதிய பிரஜைகளுக்கான சேமிப்புக் கணக்குகள் முதிய பிரஜைகளுக்கா
7.00%
சூப்பர் சேமிப்புக் கணக்குகள்Up to Rs. 249,999/-
5.00%
Rs. 250,000/- to Rs. 499,999/-
4.75%
Rs. 500,000/- to 749,999/-
5.00%
Rs. 750,000/- to 999,999/-
5.25%
Rs. 1,000,000/- and over
5.50%
 நாணயSlabவட்டி விகிதங்கள்Current Minimum Required to
open account
PFCA & IIA

பொது / சூப்பர் / சிறப்பு சேமிப்புக் கணக்குகள்
USDUp to USD 49,999/-
2.00%
USD 100/-
From USD 50,000/- to 149, 999/-
2.25%
USD 150,000/- and above
2.50%
GBPUp to GBP 49,999/
2.00%
GBP 100/-
From GBP 50,000/- to 149, 999/-
2.25%
GBP 150,000/- and above
2.50%
EURUp to EUR 49,999/-
2.25%
USD 100/-
From EUR 50,000/- to 149, 999/-
2.50%
EUR 150,000/- and above
2.75%
AUD Up to AUD 49,999/-
2.55%
AUD 100/-
From AUD 50,000/- to 149, 999/-
2.80%
AUD 150,000/- and above
3.05%